fbpx

Dagpenger under etablering

UNIKT SAMARBEID GIR RESULTATER

NAV Larvik har vært en viktig støttespiller for Colab helt siden oppstart!  Like etter innflytting i lokalene i Brannvaktsgate 5 bestemt de seg for å kjøpe seg inn som flexplassmedlem, slik at de kunne være til stede på huset og på denne måten fange opp prosjekter som de kunne bidra inn i.  Elin Bjørnsdatter Ivarson, Avdelingsleder Marked, NAV Larvik, har stått i bresjen for dette og mener det er viktig at NAV er framoverlent og åpen.  «NAV kan være en viktig støttespiller for både etablert næringsliv og gründere» sier Elin, «og på Colab møter vi mange spennende aktører.» 

Det er en spesifikk tjeneste fra NAV som Colab og NAV Larvik har lykkes veldig godt i samarbeidet om, og det er ordningen «dagpenger under etablering».  Er du arbeidsledig og har fått innvilget dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene mens du etablerer egen virksomhet. Det er også mulig å søke på ordningen dersom du mottar arbeidsavklaringspenger.

Det kan være noen lokale variasjoner i hvordan samarbeidet mellom den enkelte kommune og NAV er organisert.  I Larvik er det en veileder i NAV, Anita Saga, som håndterer alle sakene.  Sammen med Gillian Hockly i Larvik kommune, jobbes det målrettet med potensielle søkere.  Ordningen er søknadsbasert og ikke rettighetsbasert, og kandidater må oppfylle en del kriterier før de kan sende inn søknad om dagpengene under etablering.  

Først jobber Anita med kandidatene og da skader det ikke at Anita også er gründer og vet hva som kreves.  Det jobbes med forretningsplan, driftsbudsjett, investeringsbudsjett, personlig budsjett, fremdriftsplan, swot-analyse samt en vurdering om det er økonomisk forsvarlig å starte en etableringsprosess. Når dette er på plass, overtar Gillian, som skriver en næringsfaglig vurdering av konseptet og bidrar med veiledning.   Næringsfaglig vurdering er et er en analyse av mulighetene for at forretningsidéen er så realistisk at den faktisk vil gi inntektssikring for etablereren, og er et krav for å få søknaden endelig vedtatt. Søknadene behandles ikke lokalt, men av en annen NAV-instans, så jo mer bearbeidet forretningsplanen og søknaden er, jo større sjanse er det for at kandidaten vil lykkes både med søknaden og etableringen. 

«Det er ikke krav at de som ønsker å søke på denne ordningen er medlem hos Colab!» sier Gillian som understreker at skriving av næringsfaglig vurderinger i forbindelse med dette, er gjort i regi av hennes stilling som næringsrådgiver og START veileder i Larvik.  «Men veldig mange av dem blir det og da kan jeg følge dem opp enda tettere over tid, sammen med Anita.»

Ordningen gir de som får innvilget søknaden mulighet til å beholde dagpengene i opptil 12 måneder mens de utvikler bedriften.  Dette kan være det de trenger for å opparbeide seg tilstrekkelig med kunder og bygge opp kapital.  «Vi ser at ordningen og måten vi jobber på, gir resultater» sier Anita, som følger opp og gir veiledning under hele perioden. De siste 3 årene har ordningen med dagpenger under etablering gitt 23 arbeidsplasser, og 16 personer er nå i en god etableringsprosess.  «Nesten ingen av de som får innvilget søknad, ser vi hos NAV igjen,» sier hun «og mange skaper ofte flere arbeidsplasser utover sin egen.»

Det kan være mange grunner til at folk i en periode er i NAV-systemet, og ordningen er absolutt ikke for alle!  Det er krevende å være gründer og gjennom dette samarbeidet sikrer vi at de som får godkjent sine søknader har størst mulig sjanse for å lykkes. 

«Vi vet at det er vanskelig å lykkes med en egenetablering» sier Gillian.  «Kun 3 av 10 bedrifter i Norge overlever de første 5 årene. Men for de som er villige til å legge ned de timene som kreves, kan dette være en gylden mulighet.»  Ordningen gir maksimalt 12 måneder med dagpenger under etablering, men vi vet at det tar ofte mye lengre tid for at en bedrift skal begynne å omsette nok til å finansiere en arbeidsplass.  Derfor er det viktig at kandidatene er klar over både fordelene og risikoen, noe vi bidrar til gjennom vår veiledning.

Det er dessverre fortsatt stigma assosiert med å motta dagpenger fra NAV, og ikke alle ønsker å fortelle om det.  Det respekterer vi selvsagt!  Men med etablering av 23 arbeidsplasser de siste årene, og 16 personer i etablering nå, så kan vi si at er mange vellykkede Larviksgründere som har benyttet seg av denne muligheten. 

Interessert i å etablere egen bedrift gjennom ordningen?  Ta kontakt med din veileder i NAV.

Les om vårt samarbeid i Østlands-Posten (+) 04.06.2021

For mer informasjon, se:

Dagpenger: https://www.nav.no/arbeid/no/dagpenger#onsker-du-a-etablere-egen-virksomhet for 

Arbeidsavklaringspenger: https://www.nav.no/no/person/arbeid/arbeidsavklaringspenger/arbeidsavklaringspenger-aap#chapter-12

Kapitalfunn

Nicolay Ingebretsen, Vestfold investornettverk

Kapitalfunnordningen er et tiltak regjeringen tilbyr investorer som investerer i tidlig fase bedrifter. Du som investerer i relativt unge bedrifter kan få inntektsfradrag (fradraget reduserer skatt med 22 prosent av investeringen) i din alminnelige inntekt med inntil kroner 1 million per år. Den totale skattebelastningen for inntektsåret 2021 vil dermed kunne reduseres med inntil kroner 220 000.

Grensen for aksjeinnskudd under ordningen i et enkelt oppstartselskap er på 5 millioner kroner, dette er det selskapet totalt kan motta fra investorer som ønsker skattefordelen.

Ordningen er hovedsakelig for privatpersoner som investerer pengene sine direkte i oppstartsbedrifter, men det kan også gjøres gjennom et aksjeselskap som er helt eller delvis eid. Fradragsretten gjelder i tillegg til at aksjeinnskuddet på vanlig måte kan tas med som en del av inngangsverdien på de aksjene det investeres i. Aksjeinnskuddet må utgjøre minst 30 000 kroner for å gi rett til fradrag.

Det er viktig å være klar over at ordningen kun gjelder der aksjer i oppstartselskap erverves ved stiftelse eller nytegningav aksjer ved emisjon. Erverves aksjene på annen måte gis det ikke fradrag.

Det er en rekke punkter som må ligge til rette for å kunne benytte seg av kapitalfunn ordningen, dette gjelder både for oppstartsselskapet og for investor. For at man skal ha krav på inntektsfradraget må selskapet det investeres i gi skattemyndighetene opplysninger om hvilke personlige skatteytere som har foretatt fradragsberettigede aksjeinnskudd. Dette må oppstartsselskapet og eventuelt mellomliggende selskap innrapportere i Aksjonærregisteroppgaven. Innrapporteres dette korrekt og i tide vil du få de fradragsberettigede innskuddene forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Fra investeringen skjer vil både selskapet og du i en eierperiode ha visse bindinger. Selskapet kan ikke utdele utbytte eller foreta utbetalinger i forbindelse med kapitalnedsettelser i de nye aksjenes ervervsår eller tre påfølgende kalenderår. Nærstående eller investor kan ikke være eller tidligere ha vært aksjonær i selskapet det investeres i. Dette gjelder også ved ansettelse i selskapet for nærstående eller investor. Aksjene må eies i ervervsåret og de tre påfølgende år. Regelverket innebærer at dersom du investerer i år 1 kan du først selge aksjene, motta utbytte med videre i år 5 for at fradraget ikke skal reverseres.

Krav til deg som investor:

 • direkte eller indirekte investering (hvis indirekte investering fra et aksjeselskap skal eierne ha forholdsmessig fordeling etter eierandelen i selskapet som foretar investeringen)
 • minstebeløp 30 000 kroner per selskap, maksimum kroner 1 million per år
 • investoren eller dennes nærstående, må ikke være eller ha vært aksjonær i selskapet det investeres i
 • kan ikke være, ha vært eller bli ansatt i selskapet i løpet 3 års eierperiode
 • rene styremedlemmer regnes ikke som ansatt etter reglene i sktl. § 6-53 fjerde ledd
 • må eie aksjene i minst tre kalenderår etter utløpet av det kalenderåret da innskuddet/investeringen ble registrert i Foretaksregisteret
 • i løpet av 3 års eierperiode kan investoren ikke motta utdelinger i forbindelse med kapitalnedsettelse eller utbytte fra selskapet

Krav til selskapet:

 • 6 år eller yngre
 • færre enn 25 ansatte, beregnet etter årsverk – driftsinntekter maksimum 40 millioner kroner
 • balansesum maksimum 40 millioner kroner
 • årlig lønnsgrunnlag minimum 400 000 kroner
 • må hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning
 • kan motta maksimum 5 millioner kroner under ordningen årlig
 • nytegning av aksjer enten ved stiftelse eller kapitalforhøyelse
 • må være et norsk aksjeselskap, eller tilsvarende utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS og skattepliktig til Norge
 • kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for kapitalforhøyelsen
 • må innrapportere mottatte beløp og investorer til Skatteetaten (RF-1086)

Dersom noen av vilkårene brytes, må dette meldes inn på skattemeldingen for det inntektsåret fradraget ble gitt. Da vil hele skattefordelen reverseres.

Kunne du tenke deg å engasjere deg i en eller flere oppstartsbedrifter i Vestfold. Tak kontakt med oss eller direkte med Vestfold Investornettverk

#colabstories – Lumimi

Ev av våre nyeste deltakere i Colab inkubatorprogrammet er Lumimi AS. Monika og Lukasz driver Lumimi – en familiebedrift fra Larvik som begynt med produksjon av håndlagede kvalitetslamper til barnerom like før Jul i 2020!

Til tross for pandemien, en ny familie medlem og stengte butikker i hele Norge, har de allerede kommet langt. De har ti forskjellig modeller som per nå selges via egen nettbutikk, men de ønsker å selge lampene i barne- og interiør butikker i hele Norge og EU.

De har store ambisjoner og planer om flere modeller og andre interiør produkter. Vi ønsker å bistå dem med å nå disse mål. I første omgang skal bistå dem med å effektivisere produksjon samt øke synlighet og salg både i Norge og til utlandet!

Sjekk ut de nydelige lampene på lumimi.no

Driver du en bedrift i Larvik og trenger hjelp til å komme videre? Ta kontakt med oss foren uforpliktende prat eller sjekk ut våre resurser HER

Vi har også et dedikert rådgiver-team – Team Colab som kan bistå med råd og tips innen kapitalisering, strategi, organisasjonsutvikling, prosjektstyring, forskning og innovasjon, salg og markedsføring, produksjon og logistikk, eller som en sparringspartner for ledere i oppstarts- og vekstbedrifter i Larvik.

Colab Puls

28. oktober kl. 08:00 09:00

Siste torsdag i hver måned er alltid Innovasjons Torsdag på Colab. Som en del av dette tilbudet inviterer vi også inn alle våre inkubator deltakere til Colab Puls.

På Colab Puls tar vi «pulsen» på vår inkubator bedrifter og andre som ønsker å delta. Hvordan står det til med deg? Med bedriften? Hvordan skal du prioritere det neste måned? Hva trenger du evt. bistand til? Har du gjort klar din pitch?

Colab Puls er åpen for alle medlemmer som ønsker å delta.

Har du spørsmål om Colab Puls eller forslag til temaer du ønsker blir tatt opp. Send gjerne til vår koordinator helle@gründernettverket.no.

Er du interessert i å delta i vårt inkubatorprogram? Ta kontakt med oss på hei@colab.no.

Gratis
Brannvaktsgate 5
Larvik, 3256 Norge
974 18 334
Vis Sted nettside

Colab Puls

25. november kl. 08:00 09:00

Siste torsdag i hver måned er alltid Innovasjons Torsdag på Colab. Som en del av dette tilbudet inviterer vi også inn alle våre inkubator deltakere til Colab Puls.

På Colab Puls tar vi «pulsen» på vår inkubator bedrifter og andre som ønsker å delta. Hvordan står det til med deg? Med bedriften? Hvordan skal du prioritere det neste måned? Hva trenger du evt. bistand til? Har du gjort klar din pitch?

Colab Puls er åpen for alle medlemmer som ønsker å delta.

Har du spørsmål om Colab Puls eller forslag til temaer du ønsker blir tatt opp. Send gjerne til vår koordinator helle@gründernettverket.no.

Er du interessert i å delta i vårt inkubatorprogram? Ta kontakt med oss på hei@colab.no.

Gratis
Brannvaktsgate 5
Larvik, 3256 Norge
974 18 334
Vis Sted nettside

Colab Puls

30. september kl. 08:00 09:00

Siste torsdag i hver måned er alltid Innovasjons Torsdag på Colab. Som en del av dette tilbudet inviterer vi også inn alle våre inkubator deltakere til Colab Puls.

På Colab Puls tar vi «pulsen» på vår inkubator bedrifter og andre som ønsker å delta. Hvordan står det til med deg? Med bedriften? Hvordan skal du prioritere det neste måned? Hva trenger du evt. bistand til? Har du gjort klar din pitch?

Colab Puls er åpen for alle medlemmer som ønsker å delta.

Har du spørsmål om Colab Puls eller forslag til temaer du ønsker blir tatt opp. Send gjerne til vår koordinator helle@gründernettverket.no.

Er du interessert i å delta i vårt inkubatorprogram? Ta kontakt med oss på hei@colab.no.

Gratis
Brannvaktsgate 5
Larvik, 3256 Norge
974 18 334
Vis Sted nettside

Colab Puls

29. april kl. 09:00 10:00

Siste torsdag i hver måned er alltid Innovasjons Torsdag på Colab. Som en del av dette tilbudet inviterer vi også inn alle våre inkubator deltakere til Colab Puls.

På Colab Puls tar vi «pulsen» på vår inkubator bedrifter og andre som ønsker å delta. Hvordan står det til med deg? Med bedriften? Hvordan skal du prioritere det neste måned? Hva trenger du evt. bistand til? Har du gjort klar din pitch?

Colab Puls er åpen for alle medlemmer som ønsker å delta.

Har du spørsmål om Colab Puls eller forslag til temaer du ønsker blir tatt opp. Send gjerne til vår koordinator helle@gründernettverket.no.

Er du interessert i å delta i vårt inkubatorprogram? Ta kontakt med oss på hei@colab.no.

Gratis
Brannvaktsgate 5
Larvik, 3256 Norge
974 18 334
Vis Sted nettside

Team Colab

Colab har fått støtte fra Larvik kommune til et nytt tilbud! 1. mars lanserer vi Team Colab – et nytt kompetanse tilbud for oppstarts- og vekstbedrifter. Vi har samlet et team spesialiserte rådgivere tilknyttet Colab som vil kunne hjelpe bedriftene å nå sine mål raskere.

Vi har hentet inn rådgivere innen kapitalisering, strategi, organisasjonsutvikling, industridesign, design thinking, mediahåndtering, søknadskriving og mye mer! Medlemsbedrifter vil kunne søk om rådgivningspakker på 5 eller 10 timer som vil skreddersys etter deres behov!

For mer informasjon om tilbudet ta kontakt med Gillian Hockly på 974 18 334 eller send en e-post til hei@colab.no.

#Colabstories: Vink

#colabstories er en serie om våre medlemmer og deres historier.
Marius Haakestad Lundh og Petar Nisevic er gründerende bak Rota Media.  De ble medlemmer hos oss tidlig i 2020 og i juni fikk de støtte til markedsavklaring fra Innovasjon Norge, til en spennende ny satsing – Vink!

Vink er et digitalt visittkort som benytter dynamiske QR koder og RFID teknologi og som kan skannes på mobiler. De som skanner kortet kan laste ned kontaktkort til telefon, følge på sosiale medier eller se hjemmesiden. Vink skaper en bro mellom kommunikasjon og teknologi. Lettvint for alle parter og uten behov for app.  

Vink er en spennende ny satsing og det har allerede kommet interesse fra utlandet!  Petar og Marius er veldig opptatt av lokal verdiskaping og har hatt samarbeid med Jotron og Nasta i piloteringsfase.